PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátor, usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom „Vystrč rožky!“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., so sídlom Športová 9, 010 01 Žilina, identifikačné číslo 31 563 490, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 418/L (ďalej len „usporiadateľ“).
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

Technická podpora súťaže

Technickú podporu súťaže zabezpečuje spoločnosť Cube Studio s.r.o., so sídlom Štefánikova 3, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 43 863 272, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21155/T (ďalej len „správca“).

Účel súťaže

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja výrobku Treska, Treska Exklusiv, PERFISH Treska s jogurtom, Žilinská treska v akomkoľvek balení značky PRETO Ryba Žilina (ďalej len „Treska“).

Trvanie súťaže a miesto

Súťaž prebieha od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020 na území Slovenskej republiky. Súťaž potrvá 62 kalendárnych dní, a to spôsobom bližšie popísaným v nasledujúcich článkoch týchto pravidiel.

Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase začiatku konania súťaže dovŕšila vek 15 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s Usporiadateľom a blízke osoby uvedených osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s agentúrami a osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhry v súťaži

Dennou výhrou v Súťaži je:

  • 62x ruksak značky Ammyla

Týždennou výhrou v Súťaži je:

  • 9x Wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v Spa Aphrodite Rajecké Teplice

Hlavnou výhrou v Súťaži je:

  • 1x „Noc na Lomnickom štíte“ pre dve osoby (ďalej len „hlavná výhra“)

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa môže do Súťaže zapojiť prostredníctvom zaregistrovania fotografie s Treskou alebo viečkom akéhokoľvek balenia Tresky od PRETO Ryba Žilina, pričom z fotky je zrejmé, že bola vytvorená počas jeho letného dobrodružstva.
Z fotografie je jasné a nespochybniteľné, že ide o Tresku značky PRETO Ryba Žilina.Každá súťažná fotografia môže byť zaregistrovaná len raz.

Zapojením sa do súťaže dáva Účastník Usporiadateľovi súhlas s používaním súťažnej fotografie na účely propagácie súťaže na sociálnych sieťach a na internetovej stránke www.podhladinou.sk

Fotografia musí byť zaregistrovaná súčasne s vyplnením formulára s kontaktnými údajmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s pravidlami súťaže, s dobrými mravmi, alebo neprimerané Súťaži.

Účastník, ktorý sa chce zapojiť do Súťaže, môže tak urobiť výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.podhladinou.sk a je povinný pri registrácií použiť a zanechať svoje kontaktné údaje v podobe svojho mena, priezviska, pohlavia, veku, adresy na území Slovenskej republiky, e-mailovej adresy, svojho telefonického kontaktu a zaškrtnutia políčka „Udelenie súhlasu s pravidlami tejto súťaže a súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov“. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o pravosti a platnosti údajov v registrácii.

Súťažiaci nie je povinný v rámci registrácie prijať ponuku na odber newslettera Usporiadateľa; prijatie ani neprijatie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu, resp. znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu.

Účastník môže zadať cez internetovú stránku www.podhladinou.sk neobmedzený počet súťažných fotografií.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Účasťou v súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o dennej a/alebo týždennej výhre a/alebo hlavnej výhre v Súťaži telefonicky alebo e-mailom s použitím telefonického alebo e-mailového kontaktu, ktoré boli zadané Účastníkom pri vyplnení kontaktného formulára prostredníctvom internetovej stránky www.podhladinou.sk.

Súťažné fotografie zaradené do žrebovania o dennú výhru musia byť doručené vždy od 0:00:00 hod. do 23:59:59 hod. v danom súťažnom dni.

O dennej výhre je výherca informovaný vždy na nasledujúci deň po skončení daného súťažného dňa do 12:00 hod.

Súťažné fotografie zaradené do žrebovania o týždennú výhru musia byť doručené vždy od pondelka 0:00:00 hod. do nedele 23:59:59 hod. v danom súťažnom týždni.
Výnimkou je posledný súťažný týždeň, ktorý bude trvať až do 31.8. 2020 do 23:59:59 hod.

O týždennej výhre je výherca informovaný vždy v pondelok po ukončenom súťažnom týždni do 12:00 hod. Výnimkou je posledný súťažný týždeň, kedy bude výherca informovaný v utorok 1.9. 2020 do 12:00.

Súťažné fotografie zaradené do žrebovania o hlavnú výhru musia byť doručené od 1.7.2020 0:00:00 hod. do 31.8.2020 23:59:59 hod.

Každá súťažná fotografia bude zaradená ako do denného, tak aj do týždenného a aj do záverečného žrebovania o Hlavnú výhru.

Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z fotografií zaradených do žrebovania, a to s použitím automatického systému (generátora).

Zo všetkých účastníkov súťaže bude vyžrebovaný výherca Hlavnej výhry, a to najneskôr do dňa 6.9.2020. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže.

V prípade, že sa nepodarí spojiť s akýmkoľvek výhercom do 2 kalendárnych dní, bude vždy vybraný náhradník. Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

V prípade, že sa výhercom stane fyzická osoba nie plne spôsobilá na právne úkony, na požiadanie poskytne Usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v Súťaži; v opačnom prípade stratí nárok na výhru.

Odovzdanie dennej, týždennej a hlavnej výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní podľa termínov vyššie, telefonicky alebo e-mailom, ktoré boli ním zadané pri vyplnení kontaktného formulára prostredníctvom internetovej stránky www.podhladinou.sk a informáciou uvedenou na internetovej stránke www.podhladinou.sk.

Zároveň budú výhercovia vyzvaní, aby potvrdili svoje kontaktné údaje potrebné pre doručenie výhry, a to meno, priezvisko, pohlavie, vek, adresu na území Slovenskej republiky, e-mailovú adresu a svoj telefonický kontakt.

Výhercovia všetkých výhier budú zverejňovaní na stránke www.podhladinou.sk priebežne, najneskôr do 6.9.2020.

Denné a týždenné výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dohody s výhercom. Usporiadateľ bude výhercom doručovať denné a týždenné výhry priebežne. Usporiadateľ bude výhercov o doručovaní dennej a týždennej výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom dennej a týždennej výhry, počas prepravy.

Výherca hlavnej výhry bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-mailom v deň žrebovania. Zároveň budú vybraní dvaja náhradníci, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami hlavnej výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom hlavnej výhry do 2 kalendárnych dní od žrebovania telefonicky alebo e-mailom na ním uvedenom telefonickom kontakte alebo e-mailovej adrese.

Náhradníci budú informovaní o výhre rovnakým spôsobom ako výherca hlavnej výhry.

Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dojednania s výhercom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zadaním nasledovných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, vek, adresa, e-mailová adresa a telefónny kontakt do kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke www.podhladinou.sk, kliknutím na príslušné políčko „Súhlasím s pravidlami súťaže“, umiestnené pod formulárom, prostredníctvom ktorého je možné sa zapojiť do verejnej súťaže „Vystrč rožky!“ (ďalej len „Súťaž“), účastník udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31.12.2021, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, vek, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na území Slovenskej republiky, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v Súťaži a doručenia dennej a týždennej výhry alebo hlavnej výhry usporiadateľom súťaže spoločnosťou Ryba Žilina, spol. s r.o. so sídlom Športová 9, 010 01 Žilina, identifikačné číslo 31 563 490, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 418/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

Účastník Súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách „Ochrana osobných údajov“ a v súlade s Pravidlami reklamnej súťaže s názvom „Vystrč rožky!“ zverejnenými na webovej stránke www.podhladinou.sk/pravidla.-sutaze.

Účastník Súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas udeľuje bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka Súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch výhier na webovej stránke www.podhladinou.sk a na účely doručenia dennej a týždennej výhry alebo hlavnej výhry.

Účastník súťaže súhlasí, že Usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania denných a týždenných výhier a hlavnej výhry, najdlhšie do 31.12.2021.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely“ účastník súhlasí, aby usporiadateľ spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, vek, adresa, e-mailová adresa a telefónny kontakt a bol usporiadateľom kontaktovaný na účely ponúkania produktov a služieb spoločnosti Ryba Žilina, spol. s r.o., a to do 5 rokov od udelenia súhlasu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adrese sídla usporiadateľa. Tiež účastník súťaže súhlasí s použitím jeho zaslaných fotografií na marketingové účely spoločnosti.

Poučenie

Účastník Súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach, t.j. o. i.) o práve na prístup k osobným údajom, ii) o práve osobné údaje aktualizovať a opraviť, iii) o práve namietať spracúvanie, iv) o práve na obmedzenie spracúvania, v) o práve na prenos, vi) o práve na vymazanie, vii) o práve podať sťažnosť na dozorný orgán a viii) o práve odvolať udelený súhlas kontaktovaním usporiadateľa na e-mailovej adrese marketing@rybaza.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa.
I. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka Súťaže požiadať Usporiadateľa Súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom Účastník Súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom.
II. Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Usporiadateľ Súťaže je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
III. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Účastník Súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Účastník Súťaže namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Usporiadateľ Súťaže už jeho osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na to, aby Usporiadateľ Súťaže obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) Účastník Súťaže napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Usporiadateľovi Súťaže overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a Účastník Súťaže namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) Usporiadateľ Súťaže už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Účastník na Súťaže na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) Účastník Súťaže namietal voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa Súťaže prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Účastníka Súťaže.
V. Účastník Súťaže má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Usporiadateľovi Súťaže, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovania určitej služby). Usporiadateľ Súťaže je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
VI. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie Účastníka Súťaže podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Účastník Súťaže berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, Usporiadateľ nie je povinný žiadosti Účastníka Súťaže vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Výhry a daň z príjmov

Výhry zo Súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 eur sú oslobodené od dane z príjmov.
Výherca nemá právny nárok na zámenu dennej, týždennej výhry ani hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť usporiadateľa

Na dennú, týždennú a hlavnú výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša Účastník. Nebezpečenstvo škody na dennej, týždennej a na hlavnej výhre prechádza na výhercu okamihom prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady dennej, týždennej alebo hlavnej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním dennej, týždennej alebo hlavnej výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím dennej, týždennej alebo hlavnej výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Osobitné ustanovenia

Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Účastníci Súťaže berú na vedomie, že vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch je ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom dennej, týždennej alebo hlavnej výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.podhladinou.sk/pravidla-sutaze.

Usporiadateľ nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v tejto Súťaži.

Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za dennú, týždennú a/alebo hlavnú výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so Súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú zverejnené na webovej stránke www.podhladinou.sk. Výňatky z týchto úplných pravidiel, či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch, majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2020.

V Žiline dňa 30.6.2020

Ryba Žilina, spol. s r.o.
Športová 9, 01001 Žilina
IČO: 31 563 490
DIČ: 202 044 3282
IČ DPH: SK 7020001010
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 418/L